ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เพศศึกษา
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.อัญชลี แสงกฤษเพ็ชร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ.2554 - ปรับการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น - เพิ่มเนื้อหาเรื่องหลักในการเลือกคู่ครอง - เพิ่มเนื้อหาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์ทางเพศและแนวทางในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น - เพิ่มเนื้อหาเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ทัศนคติและค่านิยมที่ควรปลูกฝังกับวัยรุ่น - เพิ่มเนื้อหาเรื่องการดูแลความปลอดภัยทางเพศของวัยรุ่นหญิง - เพิ่มเนื้อหาความเชื่อต่างๆในเรื่องเพศ - เพิ่มเนื้อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดส์และรายละเอียดต่างๆ - หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศของการเปลี่ยนแปลงเข้า สู่วัยหนุ่มสาว สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจการต่อรองและการสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความ รู้สึกของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ