ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สว่าง
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : DMG Books
ผู้แต่ง : พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : พลังพุทธะ หมายถึง สภาวะจิตของเรามีสมรรถภาพ มีความเข้มแข็ง เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับ เริ่มตั้งแต่เบื้องต้นไปจนระดับลึกซื้งถึงความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ซึ่งการจะถึงธรรมในระดับนี้ ต้องอาศัยความพากเพียรในการปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระพุทธเจ้า อันมีศีล สมาธิ ปัญญา ที่เปรียบเหมือนพาหนะสำหรับขับขี่เพื่อนำไปสู่จุดหมายปลายทาง หนังสือเล่มนี้จึงอาจเปรียบเหมือนแผนที่ในการแนะนำเส้นทางให้มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้รวดเร็วขึ้น ไม่หลงทางให้เสียเวลา โดยทำหน้าที่ช่วยไขปัญหาในข้อธรรมอันลึกซึ้ง จุดประกายให้จิตเกิดความแช่มชื่นเบิกบาน นำทางไปสู่ความสว่างไสวแห่งปัญญาญาณ