กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย

                ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2565  

เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมศรีฝางสวางคบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์  โดยมี ดร. วีระพันธุ์ ดอนท้วม  

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นประธาน  จัดกิจกรรมรูปแบบการนำเสนอประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ให้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยนักเรียนยุวบรรณารักษ์ และครูบรรณารักษ์ กล่าวถึงหัวข้อเรื่องของหนังสือ

และความสำคัญของชาติไทยที่เยาวชนควรทราบโดยสังเขป บูรณาการในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 และปีที่ 6